तपाईंको देश वा क्षेत्र छनौट गर्नुहोस्।

घर
उत्पादनहरू
कनेक्टरहरू, इन्टरनेट जडानहरू
आयताकार कनेक्टर - बोर्ड स्पेसर, स्ट्याकर्स (बोर्डम

आयताकार कनेक्टर - बोर्ड स्पेसर, स्ट्याकर्स (बोर्डम

Samtec, Inc.Samtec, Inc.
DW-11-10-T-S-370DW-11-10-T-S-370Samtec, Inc.विवरण:.025" BOARD SPACERS
FW-10-02-F-D-160-075FW-10-02-F-D-160-075Samtec, Inc.विवरण:.050'' BOARD SPACERS
HW-20-09-L-D-400-090HW-20-09-L-D-400-090Samtec, Inc.विवरण:.025 BOARD SPACERS
HDWM-12-55-S-D-280-SMHDWM-12-55-S-D-280-SMSamtec, Inc.विवरण:.050" BOARD SPACERS